NAAC-Accredited 'A' - Grade 2(f) & 12(B) status (UGC) |ISO
9001:2015 Certified | FIST Funded (DST) SIRO(DSIR)

சோனா கல்லூரி நூலகத்தின் சிறப்பியல்பு

என்னுடைய கல்லூரி மாணவர்களின் வளர்ச்சியில் நூலகம் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நூலகத்தில் உள்ள அனைத்து புத்தகங்களும் மாணவர்களின் திறன்களையும், அறிவாற்றலையும் மேம்படுத்த மிகவும் உதவியது. கல்லூரியில் இருக்கும் அனைத்து துறைகளுக்கான புத்தகங்களும் இருக்கிறது. மேலும் நமக்கு தேவைப்படுகிற புத்தகங்களை சிபாரிசின்…